SCENARIUSZ  ZAJĘĆ  ZINTEGROWANYCH PRZEPROWADZONYCH PRZEZ MGR BOŻENĘ DZIEDZIC W KL. I  

 

Blok tematyczny : Nasze mamy

Temat  dnia : Gościmy  nasze  mamy

Cele  ogólne:

ü  kształtowanie  umiejętności poprawnego  wypowiadania  się

ü  utrwalenie  zasad  pisowni- wielka  litera i kropka

ü  wdrażanie do  efektywnej pracy  na  zajęciach

Uczeń  potrafi:

Metoda  pracy: rozmowa  kierowana, praca  z  tekstem, metoda ćwiczeń

                           praktycznych

Formy  pracy:  zbiorowa, indywidualna   jednolita 

Środki  dydaktyczne:  serduszka  z  działaniami  matematycznymi , tekst  wiersza,

                                       karty  pracy (Mama,   Gdybym ...), test –quiz, podręcznik,     

                                       laurki

PRZEBIEG  ZAJEĆ

 1. Powitanie  obecnych

·         zabawa  integracyjna : „Moje  imię”

2. Wprowadzenie  do  tematu  zajęć:

3. Zapoznanie  uczniów  z  treścią  wiersza - analiza  treści.

·         czytanie  z  podziałem  na  role  - „Za  co  kochamy  nasze mamy?”

4.Czytanie  wiersza   przez  chętnych  uczniów.

5.Praca  z  podręcznikiem.

6.Redagowanie  zdań  na  temat  swojej  mamy.

·         niedokończone  zdania

7.Zabawa  integracyjna - „Pędzą  słonie..”.

8.Rozmowa  z  uczniami  na  temat:

·         Co  możemy zrobić, aby  uczcić  święto  mamy  ?

9.Wykonanie  laurek:

·         redagowanie  podziękowań  i  życzeń

·         prezentowanie  prac  przez  wybranych  uczniów

·         ozdabianie  laurek

10.Praca  pisemna  na  temat: „Jaki  prezent  wyczarowałbyś...”

11.Konkurs  dla  mam  i  dzieci –„Sto  pytań ...”

12.Składanie życzeń  mamom,  wręczanie  laurek  i  kwiatów.

13.Oglądanie  portretów   mam  wykonanych  przez  dzieci.